GDPR là luật bảo vệ dữ liệu cho châu Âu cũng như các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh tịa châu Âu. Securetrust cung cấp dịch vụ trọng yếu giúp bạn dễ dàng xác định tuân thủ GDPR.

89%

Doanh nghiệp do dự về việc gặp các vấn đề liên quan tới GDPR

49%

Vi phạm được phát hiện bởi người quản lý, thương hiệu thẻ và ngân hàng

59%

Công ty ưu tiên thực hiện GDPR

Tổng quan

Mục tiêu của GDPR

GDPR định nghĩa cách dữ liệu cá nhân bị thu thập, xử lý và lưu trữ. Mục tiêu chính của GDPR là:

 • Cho phép người dân có khả năng kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình

 • Cập nhật các điều luật bảo vệ dữ liệu đến các doanh nghiệp trên internet, mobile, mạng xã hội và các công nghệ khác

 • Thống nhất luật bảo vệ dữ liệu tại tất cả các quốc gia châu Âu, đồng thời đơn giản hoá điều luật cho các doanh nghiệp toàn cầu

Đạo luật có hiệu lực từ 25/05/2018. Doanh nghiệp của bạn có thể phải đối mặt với những khoản phạt đáng kể nếu không tuân thủ GDPR 2018.


Demo SecureTrust PCI Manager

Nền tảng cloud cung cấp xác thực tuân thủ PCI cho thương gia và cường hoá việc giảm thiểu rủi ro cho ngần hàng và các nhà cung cấp dịch vụ cho thương gia.

Watch Now
 • Date Added:

  May 11, 2020

 • Duration:

SecureTrust PCI Manager

Hậu quả

Văn phòng Ủy viên Thông tin có thẩm quyền giám sát để phạt tiền và thậm chí ngăn chặn một tổ chức xử lý dữ liệu cá nhân.

Các doanh nghiệp không tuân thủ GDPR sẽ phải chịu phạt:

 • Lên tới 20 triệu Euro hoặc 4% doanh thu toàn cầu

 • Lên tới 10 triệu Euro hoặc 2% doanh thu toàn cầu

Giải pháp

GDPR là đạo luật phải được gắn liền với tất cả các quá trình xử lý dữ liệu riêng tư mà có thể được sử dụng để xác định các trường dữ liệu củ người cư trú tại cộng đồng kinh tế châu Âu.

Securetrust cung cấp các dịch vụ chính để giúp bạn đánh giá bạn đang tuân thủ GDPR như thế nào và giúp bạn xây dựng chiến lượng để cải thiện mức độ tuân thủ của doanh nghiệp.

Chuẩn bị cho GDPR

 • Giúp bạn hiểu phạm vi đạo luật và các yêu cầu
 • Giúp bạn hiểu quy mô mà doanh nghiệp của bạn đang cần phải đánh giá GDPR

Đánh giá rủi ro bảo mật thông tin và riêng tư GDPR

 • Giúp bạn đánh giá tổng thể và chiến lược để biết bạn đang tuân thủ GDPR tốt đến đâu
 • Giúp bạn phát triển chiến lược thu hẹp khoảng cách

Đánh giá ảnh hưởng riêng tư dữ liệu

 • Giúp bạn ước lượng các bước tuân thủ tiếp theo với các tiến trình rủi ro cao được yêu cầu bởi GDPR

Đánh giá bảo mật

 • Giúp bạn hiểu các mức kiểm soát bạn có trong doanh nghiệp và giúp bạn xác định những gì cần điều chỉnh để phủ hợp với các yêu cầu của GDPR

Dịch vụ Trustwave SpiderLabs Purple Teaming

 • Mô phỏng hiểm hoạ cho doanh nghiệp của bạn dựa trên các thông tin thực tế để đào tạo đội ngũ của bạn trong cả việc phòng vệ và tấn công. Trong quá trình này, chúng tôi chủ động đào tạo đội ngũ phòng vệ cách phát hiện và phản ứng với các chuyên gia SpiderLabs trong môi trường của bạn

Bổ sung cho dịch vụ GDPR, Trustwave cung cấp dịch vụ quản trị bảo mật hàng đầu giúp bạn hợp nhất các giải pháp mới nhất được yêu cầu để tuân thủ GDPR.

Công nghệ

SecureTrust cung cấp một danh mục bảo mật rộng giúp bạn tauan thủ với GDPR.

Bảo mật thiết bị cuối

SecureTrust cung cấp vài mức bảo vệ thiết bị cuối, bao gồm quản trị phát hiện và phản ứng toàn diện cho thiết bị cuối và Endpoint Protection Suite.

Giám sát và bảo mật Database

Giải pháp cơ sở dữ liệu SecureTrust, DbProtect và AppDetectivePRO, có thể sử dụng để chỉ ra những yêu cầu của GDPR.

Đào tạo người dùng

Trong bối cảnh hiểm hoạ ngày nay, điều rất quan trọng với các doanh nghiệp là xây dựng một văn hoá thận trọng mà tất cả mọi nhân viên đều được đào tạo để ngăn chặn và phát hiện tấn công, hiểu cần làm gì để phản ứng với các sự cố bảo mật và phục vụ khách hàng theo cách bảo mật và tuân thủ.

Trustwave cung cấp Security Awareness Education giúp doanh nghiệp của bạn với những thực tế bảo mật liên quan đến riêng tư dữ liệu. Đào tạo triển khai bảo mật được thiết kế để giúp người quản lý, người phát triển và các kỹ sư hiểu cách ngăn chặn, đánh giá và khắc phục lỗ hổng.

Kiểm thử xâm nhập và quản trị lỗ hổng

Dịch vụ kiểm thử và quản trị lỗ hổng của  Trustwave cung cấp một tiến trình cho việc kiểm tra thường xuyên, đánh giá và ước lượng hiệu quả của các phép đo tổ chức và kỹ thuật cho việc bảo đảm bảo mật các quy trình, như được yêu cầu bởi GDPR.

Tài nguyên