• Dịch vụ quản trị rủi ro và tuân thủ đầu ngành cho doanh nghiệp lớn và các nhà cung cấp dịch vụ

    Đội ngũ Global Compliance và Risk Services nổi tiếng của SecureTrust giúp bạn dự liệu bức tranh bảo mật của bạn và các rủi ro trong khi chỉ ra các nhu cầu đánh giá tuân thủ của bạn. SecureTrust giúp bạn đưa ra các quyết định tốt nhất về vốn, tài nguyên và chi phí luật pháp, trong khi vẫn cân bằng giữa các yêu cầu bảo mật và tuân thủ.