Bluebits là đối tác trực tiếp với SecureTrust trong việc cung cấp các giải pháp liên quan đến bảo mật và tuân thủ. SecureTrust là đơn vị dẫn đầu ngành về phát triển và xử lý các vấn đề về duy trì bảo mật và tuân thủ. Bluebits và SecureTrust đã hợp tác với nhau 10 năm để cung cấp các dịch vụ tư vấn, bảo mật và tuân thủ ở cấp độ quốc tế và các giải pháp cho thị trường doanh nghiệp cũng như phù hợp cho các chương trình quản trị rủi ro doanh nghiệp được tài trợ trên toàn cầu.

Securetrust đã triển khai Hơn 3 triệu doanh nghiệp

Khách hàng Tại 96 quốc gia

Bằng sáng chế Đã cấp 44 / Đang chờ 13

Giải pháp tuân thủ SecureTrust

Cho tất cả nhu cầu tuân thủ của doanh nghiệp, quản trị rủi ro và công nghệ tuân thủ.


Credentials

QSA Qualified Security Assessor

ASV Approved Scanning Vendor

PFI PCI SSC Forensic Investigator

QPASC Qualified Payment Application Security Company